array(54) {
 [0] => string(3) "152"
 ["id"] => string(3) "152"
 [1] => string(12) "解决方案"
 ["name"] => string(12) "解决方案"
 [2] => string(8) "solution"
 ["foldername"] => string(8) "solution"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "2"
 ["module"] => string(1) "2"
 [7] => string(1) "0"
 ["no_order"] => string(1) "0"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "2"
 ["index_num"] => string(1) "2"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(31) "../upload/201403/1395989724.gif"
 ["indeximg"] => string(31) "../upload/201403/1395989724.gif"
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(12) "THE SOLUTION"
 ["namemark"] => string(12) "THE SOLUTION"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "153"
 ["id"] => string(3) "153"
 [1] => string(12) "建筑设计"
 ["name"] => string(12) "建筑设计"
 [2] => string(8) "solution"
 ["foldername"] => string(8) "solution"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "152"
 ["bigclass"] => string(3) "152"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "2"
 ["module"] => string(1) "2"
 [7] => string(1) "0"
 ["no_order"] => string(1) "0"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "0"
 ["list_order"] => string(1) "0"
 [16] => string(0) ""
 ["new_windows"] => string(0) ""
 [17] => string(1) "2"
 ["classtype"] => string(1) "2"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
解决方案  THE SOLUTION

三维扫描到BIM最佳工作流程

发布日期:2016-01-14 13:46:59  作者:天宝DBO咨询服务  浏览次数:5322  

    天宝公司Bryan Willams与您分享关于激光扫描的最新资讯,从事扫描行业已经14年的Bryan见证了扫描技术的很多变革。之前只能以每秒70个精确激光点的速度获取数据,现在天宝TX8扫描仪可以保证每秒1百万点的数据获取速度,在很短的时间内可以采集到大量数据,TX8扫描仪所使用的数据处理软件可以让我们在短时间内完成任务,在笔记本电脑上就能生成强大的可交付成果,如智能BIM模型等。

 

    由天宝内部研发的天宝TX8扫描仪,给建筑行业带来了一场革新,它所具备的独特技术使建筑施工中的数据采集工作具备了很强的连贯性,并且大大缩短了外业数据采集的时间。TX8扫描仪具备天宝专利的Lightning(闪电)技术,能够在其整个测程范围内获得良好完整性的数据结果。

 

TX8与天宝其他扫描仪在数据采集速度方面有何差别呢?速度究竟快了多少呢?

采集相同数量的数据,用TX5来做的话大概需要2-2.5小时才能完成,用TX8扫描仪三分钟内就可完成测量任务,同样的质量,同样的数量,确实差异巨大。这样看来,TX8的确能以更快的速度采集到更多数据。

 

室内室外环境的差异如何呢?

据了解有些扫描仪和技术在特定环境中可以更好地工作,但也有一定的局限性,如刚刚提到的TX5扫描仪,它在室外作业时有一些固有的局限性,而TX8所具备的Lightning技术使其在室内和室外都能实现同样的扫描效果。

 

TX8扫描仪的测程范围

在标准模式下,TX8在其整个120米测程范围内都可以保持高精度测量,配合可选升级配置,其测程更可以扩展至340米,也就是说,TX8测程范围更大,能够在更短的时间内采集到更多的数据。

 

数据处理

TX8与天宝最新推出的EdgeWise软件结合(EdgeWise软件是天宝与ClearEdge 3D公司合作推出的一款软件),对采集完成的数据进行处理,能为客户提供一个更加统一的工作流程,将三维点云数据转化为智能化构造模型。

 

Trimble EdgeWise

Trimble EdgeWise实现了把这些属性与建模对象结合起来这一过程的自动化,EdgeWise软件可以在很大程度上帮助我们创建智能化模型,生成的管道模型的完整度高达90%。我们可以把EdgeWise中的数据导出到其他设计软件中,如在AutoCAD、Revit等软件中进行重新设计,还可以将数据导入SketchUp、Tekla Structures等软件中,如果还涉及到成本和进度管理,还可以导入Vico Office软件中。

 

在最近几年的时间里发生了一场巨大的变革,我们利用这些新的产品和技术,完成了从外业数据采集到生成智能模型的一整个流程。

 

下一篇: Trimble MX2车载扫描系统 上一篇: 没有了
返回顶部